Program rozwoju Hufca

Wizja Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście na 2025 rok


W 2025 roku Hufiec ZHP Gdańsk – Śródmieście jest wspólnotą zuchów, harcerzy i instruktorów Hufca. Działa na podstawie wartości określonych w Statucie ZHP. Dzięki sprawności działania instruktorzy są skuteczni wychowawczo i odpowiedzialni społecznie. Wartości, jakimi się kierują, przekładają się na postawy zuchów i harcerzy. Efekty służby widoczne są w codziennym działaniu oraz podejściu do drugiego człowieka.

Instruktorzy są zaangażowani w życie Hufca, otwarci na zmiany, chętni do współpracy i działania z lokalną społecznością. Wartości, jakimi Hufiec kieruje się w działaniach, są rozpoznawalne wśród sojuszników. Komenda Hufca stwarza warunki do wzmacniania wspólnoty hufcowej poprzez organizację wydarzeń.

Instruktorzy Hufca świadomie wykorzystują instrumenty metodyczne, a ich praca opiera się na metodzie harcerskiej. Komenda Hufca wspiera działania instruktorów i zespołów hufcowych. W Hufcu panują jasno określone zasady.

Zjazd Hufca, dnia 07 marca 2020

Kluczowe działania Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście w podziale na poniższe obszary działania:

 1. Organizacja i finanse Hufca
 2. Program
 3. Kształcenie i KSI
 4. Praca z kadrą
 5. HBO Olpuch
Ad 1. Organizacja i finanse hufca
 • Hufiec posiada intuicyjną, odpowiadającą na potrzeby i na bieżąco aktualizowaną stronę internetową kierowaną do instruktorów, rodziców oraz sojuszników.
 • W Hufcu funkcjonują zespoły posiadające rozpisane zakresy obowiązków, podane do publicznej wiadomości.
 • W Hufcu obowiązują powszechnie zrozumiałe zasady rozliczania finansów.
 • Dokumentacja finansowa Hufca oraz jego jednostek jest przejrzysta, zrozumiała i łatwo dostępna dla instruktorów.
 • Hufiec terminowo rozlicza się ze swoich zobowiązań finansowych.
 • Praca Hufca finansowana jest ze składek, dotacji oraz darowizn. Komenda Hufca wspiera środowiska w pozyskiwaniu i utrzymaniu majątku oraz sojuszników.
 • Hufiec posiada czytelną i dostępną ewidencję majątku. Instruktorzy korzystają z majątku na jasno określonych zasadach.
 • Kwatermistrzowie środowisk prowadzą terminową i poprawną inwentaryzację majątku odzwierciedlającą stan rzeczywisty.
 • Pomieszczenie Hufca jest przestrzenią sprzyjającą wzmacnianiu poczucia wspólnoty, spełnia oczekiwania instruktorów i zachęca do spędzania w nim czasu. Istnieje dobrze działający system jego rezerwacji.
 • Hufiec posiada kapitał żelazny.
 • W Hufcu pracuje się z zasadami musztry i ceremoniału harcerskiego. Środowiska Hufca reprezentują go na wydarzeniach Związku Harcerstwa Polskiego oraz poza organizacją.
 • Komenda Hufca corocznie ocenia pracę Fundacji Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej Odział Gdańsk Śródmieście oraz podejmuje decyzje o dalszej współpracy z fundacją.
Ad 2. Program
 • Instruktorzy świadomie tworzą i realizują program na podstawie techniki harcerskie oraz różnorodne instrumenty metodyczne.
 • Program Hufca jest atrakcyjny i wspierający we wszechstronnym rozwoju. Regularnie odbywają się przedsięwzięcia programowe na poziomie Hufca dostosowane do grup metodycznych, takie jak:
  • Rajd Drogowskazy;
  • Rajd Bezdroża;
  • Koncentracja Drużyn Hufca;
  • Rajd Śladami Przeszłości Gdańska;
  • Przegląd Kulturalny Hufca.
 • Komenda Hufca, Namiestnicy oraz kluby specjalnościowe inspirują do działania ze specjalnościami. Propagowane są wśród instruktorów i członków Hufca wartości wychowawcze płynące z pracy ze specjalnościami w jednostkach i środowiskach. HBO Olpuch jest miejscem realizacji specjalności, np. Leave No Trace, Zero Waste, kwatermistrzostwo, ratownictwo.
 • Komenda Hufca inspiruje do pracy z Bohaterem Hufca poprzez stworzenie i propagowanie propozycji programowej. Opracowywane są standardy i wytyczne do tworzenia imprez na poziomie hufca. Powstał poradnik zawierający wskazówki i rady jak zorganizować przedsięwzięcie zgodnie ze standardami ZHP i obowiązującym prawem.
 • W Hufcu funkcjonuje “Odznaka Zielonej Imprezy” oparta na zasadach etyki środowiskowej. Jest zgodna z wytycznymi „Gdańsk bez plastiku”
 • Działania podstawowych jednostek organizacyjnych są wspierane metodycznie.
 • Został wdrożony elektroniczny system zgłaszania biwaków, wyjść i nocek.
 • Środowiska planują pracę w oparciu o indywidualne potrzeby członków jednostki. Stworzony na półtora roku plan pracy ewaluowany jest na bieżąco/ min. raz na pół roku. Plany są zgodne ze strategią ZHP oraz Podstawami Wychowawczymi ZHP.
 • Rajd Śladami Przeszłości Gdańska:
  • jest imprezą stwarzającą warunki do podnoszenia kompetencji instruktorów o zakresie ogólnopolskim.
  • posiada stały sztab, który kształci swoich następców. Instruktorzy chętnie współorganizują wydarzenie i rozumieją jego rolę i znaczenie.
  • promuje historię Gdańska, Kaszub i Pomorza w strukturach wewnętrznych hufca oraz w środowisku zewnętrznym.
 • Gromady i drużyny Hufca doskonalą swoją pracę w oparciu o kryteria klasyfikacji drużyn.
 • Hufiec realizuje program uwzględniając Model na rzecz równego traktowania oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
 • W okolicach HBO Olpuch funkcjonuje ścieżka Geocaching.
Ad 3. Kształcenie i KSI
 • Zespół Kadry Kształcącej dobiera formy i tematy kształceniowe, tak aby, wzmacniać pracę systemem małych grup.
 • Hufiec kształci drużynowych i instruktorów. Wspiera środowiska i drużyny w kształceniu przybocznych i zastępowych.
 • Hufiec przygotowuje różnorodne formy kształcenia dla kadry oparte na analizie potrzeb.
 • Hufiec organizuje kurs przewodnikowski i drużynowych adekwatnie do potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa lata.
 • Komisja Stopni Instruktorskich prowadzi próby podharcmistrzowskie, jest dobrze oceniana przez Chorągwianą KSI i członków Hufca.
 • Zespoły współodpowiedzialne za kształcenie ściśle ze sobą współpracują.
 • Komisję Stopni Instruktorskich tworzą osoby biorące czynny udział w życiu Hufca, Chorągwi i Związku. Stale podnoszące swoje kompetencje i kwalifikacje.
 • Komisja Stopni Instruktorskich odpowiada na potrzeby Hufca.
 • Komisja Stopni Instruktorskich współpracuje z opiekunami prób, podnosząc ich kompetencje.
 • Komisja Stopni Instruktorskich oraz Zespół Kadry Kształcącej posiadają wiedzę na temat bieżących zmian w Systemie Instrumentów Metodycznych.
 • Zespół Kadry Kształcącej i Komisja Stopni Instruktorskich są otwarte na nowych członków.
 • Członkowie wszystkich zespołów hufcowych kształcą swoich następców. HBO Olpuch wspiera finansowo kadrę Hufca w zakresie zdobywania umiejętności, tworząc pole do realizacji służby. Hufiec udostępnia HBO Olpuch do organizacji kursów.
Ad 4. Praca z kadrą
 • W 2020 roku została wprowadzona w życie uchwała nr 4 z dnia 17 listopada 2019 w sprawie odznaki honorowej dla instruktorów Hufca.
 • Namiestnictwa wszystkich metodyk inspirują drużynowych do działania oraz odpowiadają na ich potrzeby. Namiestnictwa inicjują wspólnotę w Hufcu.
 • Hufiec skutecznie i regularnie pracuje z wyróżnieniami i nagrodami dla kadry Hufca.
 • Instruktorzy Hufca tworzą wspólnotę i identyfikują się z nim. W Hufcu regularnie odbywają się spotkania z szefami zespołów, jednostek i środowisk.
 • Hufiec współpracuje z seniorami na poziomie adekwatnym do potrzeb Hufca.
 • Hufiec przeciwdziała wypaleniu się instruktorów będących członkami Hufca.
 • Hufiec inicjuje minimum dwa razy do roku spotkania komend szczepów i związków drużyn w celu wymiany doświadczeń.
 • Hufiec inicjuje formy współpracy i współzawodnictwa kadr szczepów oraz kadr jednostek samodzielnych.
 • Hufiec wspiera tworzenie i funkcjonowanie kręgów instruktorskich oraz korzysta z ich doświadczenia.
 • Instruktorzy Hufca czynnie współpracują i integrują się na poziomie hufca.
 • W HBO Olpuch organizowane są różne formy integracji kadry Hufca, promujące aktywny tryb życia na świeżym powietrzu.